Home

1 Petrus 5

De roeping van de ouderlingen. 1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen 1 Petrus 5. « 1 Petrus 4. snelkiezer. 1 2 3 4 5. met kanttekeningen. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch. 5 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen 1 Ik ben zelf een leider in de gemeente. En ik heb zelf gezien hoe Christus heeft geleden. En net als jullie zal ik mijn deel krijgen van de heerlijke hemelse dingen die nog komen. 2 Daarom moedig ik de leiders in jullie gemeente aan, om als goede herders voor Gods kudde te zorgen. Zorg goed voor je gemeente Matt. 5:10. 1 Petr. 2:20. 3:14. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt. 15 Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de.

HSV - 1 Petrus 5 - De eerste algemene brief van de apostel

1 Petrus vermaant de ouderlingen dat zij de kudde Gods behoorlijk weiden. 4 En belooft hun de kroon der heerlijkheid tot een vergelding. 5 Hij vermaant daarna de jongen tot onderdanigheid en nederigheid. 7 En een iegelijk dat hij zijn zorg op God werpe. 8 Stelt hun voor ogen de list en de macht des duivels, en vermaant hen daartegen te waken. 10 Bidt God dat Hij hen versterke. 11 En prijst Hem. 12 Verklaart de reden waarom hij tot hen in het kort heeft geschreven. 13 En besluit den brief met. Preek 'Gezag in de gemeente' n.a.v. 1 Petrus 5:1-7. 17 zaterdag jul 2021. Posted by ajmolenaar in 1 en 2 Petrus, Preken. ≈ Een reactie plaatsen. Tags. 1 Petrus, gezag, preek. Gemeente van Jezus Christus, hier en thuis aan ons verbonden, [intro] het vertrouwen in de regering is bij velen momenteel niet hoog

zingen Psalm 138:1,3. tekstlezing 'Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezang, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.' (1 Petrus 5:5b-6 1 Petrus 5. 1 Dia menasihati penatua agar menggembalakan kawanan domba Allah; 5 orang muda untuk taat; 8 dan kepada semuanya agar bijaksana, waspada, dan setia di dalam iman; 9 dan melawan musuh yang kejam yaitu iblis

verken 1 petrus 5 per tekst. 1 petrus 5:1; 1 petrus 5:2; 1 petrus 5:3; 1 petrus 5:4; 1 petrus 5:5; 1 petrus 5:6; 1 petrus 5:7; 1 petrus 5:8; 1 petrus 5:9; 1 petrus 5:10; 1 petrus 5:11; 1 petrus 5:12; 1 petrus 5:13; 1 petrus 5:1 1 Petrus 5:8. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op

1 Petrus 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

1 Petrus 5:1-7 De Naardense bijbel 5:1 Oudsten dan onder u roep ik op, als mede-oudste en getuige van alle lijden van de Christus en ook deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden: 5:2 weidt de kudde van God die bij u is, niet uit dwang maar vrijwillig, naar Gods wil, en niet uit winstbejag maar welgezind 1 Petrus 5:8-9. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. -- 1 Petrus 5:8-9 1 Petrus, een boodschapper van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen die in Jezus geloven en die verspreid in het buitenland wonen: in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. 2 Zoals God van plan was, heeft Hij jullie geroepen om bij Hem te horen. Hij wilde dat jullie gehoorzaam zouden. Preek zondag 10 maart. 1 Petrus 5. Preek zondag 10 maart. 1 Petrus 5 . Preek zondag 10 maart. 1 Petrus 5 geplaatst op11 maart 2013 Posted By: Scriba Categories: Preken. Om in de kerk te werken moet je geloof ik eigenlijk een bepaalde degelijkheid hebben. Ik vind dat niet zelf maar ik heb de.

1 Petrus 5 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

  1. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:
  2. De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome.Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling van het begin van de vroegchristelijke traditie, maar veelmeer.
  3. 1 Petrus 5:7-9 Het Boek (HTB). 7 Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 8 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. 9 Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen

1 Petrus 5 - BasisBijbe

1 Petrus 5 Dutch Staten Vertaling. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:. Die ouderlinge moet toesig hou. 1 As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan: 2 Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om.

1 Petrus. 2. 2 1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3. Icon--caret-down 5:1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 5:2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari.

1 Petrus 5:5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderdanigheid is 'niet van deze tijd', evenmin als nederigheid. Maar God heeft Zelf bepaalde verhoudingen tussen mensen ingesteld 1.Petrus 5 Lutherbibel 2017 Mahnungen an die Ältesten und die Gemeinde 1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll: 2 Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen. 1 Petrus 5, 1-4: De vraag van Petrus De tekst 'Bijbel in gewone taal.

1 Petrus 5:8 | DagelijkseBroodkruimels

1 Petrus 5 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

De Levende Steen en de levende stenen Preek over 1 Petrus 2:4-5 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus 1 Petrus 5:5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah m kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu 1 n seorang terhadap yang lain, sebab: Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. o . Demikian juga kamu, yang lebih muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan. Preek over 1 Petrus 5 (beginverzen), gehouden in de Kandelaarkerk. In deze dienst kregen we nieuwe diakenen en (jeugd)ouderlingen. Een mooi moment om eens stil te staan bij (het functioneren van) de gaven die God aan de gemeente geeft. 1 Dank God voor alle gaven. Vandaag krijgen we nieuwe ambtsdragers: diakenen, een jeugdouderling en ouderlingen God is net als een lieve vader. 1 Petrus 5:6, 7. God heeft ons gemaakt, en hij zorgt voor ons. God leert aan mensen overal hoe je het beste kunt leven. Net zoals een wijze en lieve vader dingen leert aan zijn kinderen. God legt belangrijke dingen uit

1 Petrus 5:7-11. 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen. Schrijver. Zowel de eerste als de tweede brief van Petrus noemen hem als de schrijver. Ze beginnen in vers 1 met de vermelding respectievelijk Petrus, een apostel van Jezus Christus en Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus.. Bij het schrijven van de eerste brief ontving Petrus hulp van Silvanus (Silas), 1 Petr. 5:12 Audiopreken van ds. W.C. Lamain. Maak het bestaan van onze stichting mogelijk Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Verstuur een christelijke e-card met 1 Petrus 5:

1 Petrus 5:6 - NeÜ - Bibelvers des Tages - DailyVerses

1 Petrus 5. 5:1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: Literatuur 1 Petrus - 5 : 10. Maar de God van alle genade, die u geroepen heeft tot zijn. eeuwige heerlijkheid in Christus, zal u na een korte tijd van lijden. zelf toerusten, bevestigen, sterken, grondvesten; Lees 1 Petrus hoofdstuk 5 of Lees het hele boek 1 Petrus. Bekijk het literatuur overzicht bij het boek 1 Petrus Christelijke e-card met 1 Petrus 5:7. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze. 2. Bericht invullen. 3

1 Petrus 5:10-11. 10 De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden. 11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid 15-feb-2016 - Deze pin is ontdekt door Lijntje. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest 1 Petrus. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus. Inleiding op 1 Petrus. 1 Petrus 1 (nog aanvullen). 1 Petrus 2 (nog aanvullen). 1 Petrus 3. 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 (nog aanvullen). Comments are closed 1 Petrus 5:8-11 Jezus op de troon, maar de duivel is er ook nog. Het feest van de hemelvaart van Christus stelt ons in alle hevigheid voor de vraag wie in deze wereld nu eigenlijk de macht heeft. En natuurlijk de vraag wie die macht eigenlijk toekomt, want degene die de macht heeft hoeft niet per sé degene te zijn die er ook récht op heeft.

1 Petrus 1:3-5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft,. Christelijke Overdenking; Vrijdag 21 mei 2021; 1 Petrus 5:7; Yssa: alles voor een christelijke levensstijl 1 Petrus 5 vers 7 Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u. Omdat er vroeger nog geen bouwliften waren, zag men vaak op een bouwterrein dat de bakstenen met de hand naar boven moesten worden getransporteerd 3 februari 2013 9:30 uur 1 Petrus 5:7 Voorganger: Kand. F. van Binsberge

schriftlezing 1 Petrus 2:1-10 zingen Psalm 34:4,5 tekstlezing 1 Petrus 2:4,5 'Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel 1 Petrus 2 1-10 akker Woord zaaier Bahrami; oog om oog contrast Dankdag Dansen Exodus 16 Habakuk Israëlzondag JDF liefde Lieke Ellende hoop Mat 5 missionair Feest van Genade levensstijl Missionair licht gemeente overleven Passion Pasen NGK Barneveld Pinksteren Rachel dankdienst Respect oudste colporteurs Romeinen 11 tand om tand Uitnodiging. Christelijke Poster - 1 Petrus 5:10 - DagelijkseBroodkruimels. Een mooie christelijke poster met (Bijbel)tekst. Een origineel cadeau voor een ander of.. 1 petrus 5:5 afr83 En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade Eerste brief van Petrus - Kerkliedwiki. Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas. • info@kerkmuzieknetwerk.nl. Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! - Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan

1 Petrus 5:10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang

Hij zorgt altijd voor u. - 1 Petrus 5:7; Psalm 55:23. Lieve God, ik denk vandaag aan de woorden van Petrus, dat ik al mijn zorgen, problemen en moeilijkheden aan U mag overgeven, want U zorgt voor mij. Dat betekent, Heer, dat ik er niet langer zelf mee hoef rond te lopen, maar dat ik alles bij U mag neerleggen Orlando Bottenbley spreekt vandaag over 1 Petrus 5 vers 10: 1 Petrus 5 10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen Marijke Gootjes spreekt vandaag over 1 Petrus 5 vers 8: 1 Petrus 5 8. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi

1 Petrus 5 - Statenvertaling met kanttekeninge

Beterschaaart met bijbeltekst - 1 petrus 5,7 - 1985. beterschaaart met bijbeltekst - 1 petrus 5,7 - 198 Welkom bij ETS-online 2020-2021 Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken. Houd zelf je leesvoortgang bij Heb je een les gelezen? Klik dan op de [ We lazen 1 Petrus 2: 1-10 De tekst is 1 Petrus 2: 5. Het thema is: Gods bouwwerk Het bouwmateriaal Het bouwplan De bouwbestemmin 1 Petrus 2 — Watchtower ONLINE LIBRARY. Watchtower ONLINE LIBRARY. Watchtower. ONLINE LIBRARY. Nederlands. 1 Petrus 2. Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) 1 Petrus 2:1-9. Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar

Preek 'Gezag in de gemeente' n

1 Petrus 5:10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen

1 Petrus 5. 1 Petrus 5:1-14. Plichten der ouderlingen ; De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden 1 Petrus 5:1-14. De duivel is de grote tegenstander. 1 Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als Hij terugkomt, zal ik deelhebben aan zijn heerlijkheid 1) ouderlingen, Dat is, de leraars en herders der gemeente; gelijk Tit. 1:5. 2) een medeouderling, Namelijk nevens u. Petrus verheft zich dan niet boven allen, als een hoofd van alle leraars. 3) deelachtig de

1 Petrus 5:10 - Vlees en vrees. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u - na een korte tijd van lijden - toerusten, bevestigen, versterken en funderen. De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een. 1.Petrus 5 Elberfelder Bibel Anweisungen im Blick auf die Ältesten 1 Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll [1]: (Lk 24,48; Joh 15,27; Röm 8,17). 2 Hütet die Herde Gottes, die bei euch [2] ist, [3] nicht aus Zwang, sondern freiwillig, Gott gemäß, auch nicht aus schändlicher. 1 Petrus 5; zondag 30 juni 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst voorganger ds. L. J. Koopman Zingen Psalm 138: 1, 3 en 4 (OB) stil gebed, votum en groet. zingen Psalm 75: 1 (OB) Lezing van Gods wet zingen Lied 143: 1, 2, 3 en 4 (Genade zo.

Preek over 1 Petrus 5,10-11 - Met God houd je het vol. Beste Rik, Margriet en Yje Roel, familie, vrienden, u die hier verder bij onze gemeente te gast bent, gemeente van Jezus Christus, 1. De afgelopen drie jaar heb ik jullie catechisatie mogen geven. Dit jaar waren jullie met z'n drieën, en nog Cora en Sjouke uit Harlingen er bij Update. 8 Be alert and of sober mind. ( A) Your enemy the devil prowls around. ( B) like a roaring lion. ( C) looking for someone to devour. Read full chapter In 1 Petrus 5:13 wordt Babylon genoemd als de plaats waar die geschreven zou zijn. Er zijn auteurs die, op basis van het feit dat Babylon in de vroeg-christelijke literatuur ook wel als metafoor voor Rome gebruikt werd, aangenomen hebben dat de brief in Rome geschreven moet zijn

Preek over 1 Petrus 5:5b-6 op zondagmorgen 27 mei 2018

Deze site gebruikt cookies van o.a. Google om website verkeer te analyseren, om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om gebruik te maken van social media diensten 1 Peter 5 Shepherd the Flock of God. 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 3 Noch als heerschappij voerende. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen Nieuwe testament. Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en Powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen

1 Petrus 5 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABD

1 Petrus 5: 10a (NBV) Deel. Vorige. Volgende. Laatste nieuws. Geloof en Gezondheid deze zomer op Groot Nieuws Radio. 14 juli 2021. Zomer bij Groot Nieuws Radio. 14 juli 2021. Gaat het Graceland Festival 2021 door? We zitten in een onmogelijke positie. 1 Petrus 5: 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama 1 Petrus 5:7. Deel. Vorige. Volgende. Laatste nieuws. Reinier Sonneveld is 'bewust hypocriet vegetariër' en gunt dat iedereen. 30 juni 2021. Annette over het overlijden van haar moeder: Ze was soms al in de hemel en zei: 'Het is er heel mooi. 1 Petrus 2:18-25 Christelijke asser­ tiviteit 20 zaterdag 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig 21 zondag 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven 22 maandag 1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen 23 dinsdag 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef 24 woensdag 1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder 25 donderdag Psalm 38 Roep om hulp 26 vrijdag 2 Petrus 1:1-11. 1 Petrus 5:7: Pengantar | Konteks | Catatan Ayat TB: Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. BIS: Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. FAYH: Serahkanlah segala kekuatiran dan kesusahan Saudara kepada-Nya, karena Ia selalu memikirkan Saudara serta mengawasi segala sesuatu.

1 PETRUS 5 BB Bijbel YouVersion - Bibl

1 Petrus 1 - Jubel oor God en leef uit die hoop. 1 Petrus 2 - Groei geestelik deur Jesus Christus se voorbeeld te volg. 1 Petrus 3 - Wees mense wat seën, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. 1 Petrus 4 - Bo alles moet julle mekaar innig liefhê. 1 Petrus 5 - Versorg mekaar en wees voorbeelde vir mekaar Mijn training-schema is HIER te krijgen: https://www.boekenbestellen.nl/ePUB/het-dagboek-van-een-onderbroekenmodel/38079De eerste aflevering van de 6-delige. Tag Archives: preek 1 Petrus 2:4 en 5 Doe mee met Gods bouwplan. Posted on May 11, 2017 by Matthijs Haak. Reply. Preek over de oproep van Petrus om je als een 'levende steen' in te voegen in Gods bouwwerk. De preek staat in het kader van een dienst waarin zeven jongeren belijdenis doen van hun geloof 5:1-11 = Gembalakanlah kawanan domba Allah Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan 1 Petrus 2,1-5 - Groeien in toewijding en inzet Startzondag 'Levende stenen' (1) Liturgie Voorzang: Gez 170,2.3 Stil gebed Votum Groet Zingen: Ps 34,1.3 Tien geboden via avondmaalsformulier I Zingen: Gez 125,1.2.3 Gebed Lezen: 1 Petrus 1,22-2,10 Zingen: Ps 118,8.9 Tekst 1 Petrus 2,1-5 Introductie nieuwe jaarthema: 'Levende stenen

1 Petrus 5:8 - Bijbeltekst - DailyVerses

1 Petrus 5: 10-11 Masuk Dalam Kemuliaan Allah (Theosis) Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya Audio Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Manado - Selasa, 8 Juni 2021 - 1 Petrus 3,4 dan 5. 8 June 2021. in AUDIO ALKITAB PB BAHASA MANADO, RENUNGAN. Reading Time: 1min read. ADVERTISEMENT. 1 Petrus Pasal 3. 1 Petrus Pasal 4

Bibelspruch für den Alltag - 11 petrus 5:7 | Overheid, Bijbel, CitatenKlankbord: 3 maal is scheepsrecht

1 Peter 5:5 — American Standard Version (ASV 1901) 5 Likewise, ye younger, be subject unto the elder. Yea, all of you gird yourselves with humility, to serve one another: for God resisteth the proud, but giveth grace to the humble 1:25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.  Jakobus 5 1 Petrus 2 >> Email deze pagin 1 Peter 5:10 — New Century Version (NCV) 10 And after you suffer for a short time, God, who gives all grace, will make everything right. He will make you strong and support you and keep you from falling. He called you to share in his glory in Christ, a glory that will continue forever 1 Petrus 1:3-5 (1) 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang. 1 Petrus 1:3-5 (3) 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang.