Home

Ur geneesmiddelen voorbeelden

WEETJE: Wat betekent UR, UA en UAD op de verpakking van geneesmiddelen? 5 november 2013 door redactie. UR betekent: een Uitsluitend op Recept verkrijgbaar middel. UA betekent: een Uitsluitend in de Apotheek verkrijgbaar middel. UAD betekent: een Uitsluitend in de Apotheek en Drogisterij verkrijgbaar middel zogenoemde UR-geneesmiddelen (uitsluitend op recept) verstrekken. Voorbeelden van UR-middelen zijn hart- en vaatmiddelen, slaap- en kalmeringsmiddelen en epilepsie - middelen. Een bijzondere regeling geldt voor de anticonceptiepil en insuline voor diabetespatiënten. Daarbij is alleen voor de eerste verstrekking een recept van d Het College stelt een lijst op van UR-geneesmiddelen, van UA-geneesmiddelen, van UAD-geneesmiddelen en van AV-geneesmiddelen. Deze lijsten worden algemeen verkrijgbaar gesteld. Het College actualiseert deze lijsten ten minste een maal per jaar UA-middelen. Onderstaande middelen vallen onder UA. Dit is vanwege de ernst van de interacties en contra-indicaties en het belang van goede voorlichting bij gebruik. Dextromethorfan. Hypericum (maar geen UA-producten meer in de handel) Een aantal NSAID's Bepaalde geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar: de zogenoemde UR-geneesmiddelen. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bepaald welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om recepten voor UR-geneesmiddelen voor te schrijven. Van oudsher zijn dat drie beroepen: artsen, tandartsen en verloskundigen

WEETJE: Wat betekent UR, UA en UAD op de verpakking van

  1. UAD Geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij) . UAD geneesmiddelen mogen uitsluitend verkocht worden door een (winkel) bedrijf met een gediplomeerd Drogist in dienst. . Tijdens openingsuren van het (winkel) bedrijf moet consumenten verantwoorde zorg geboden kunnen worden.
  2. Systemische werking. Oraal. Via de mond. Toedieningsvormen: tablet, capsule, drank. Sublinguaal/oromucosaal. Onder de tong. Rectaal. Via de anus, rectum
  3. Voorbeelden. Enkele soorten zelfzorgmedicijnen, die in menig huisapotheek te vinden zijn: Middelen tegen pijn. acetylsalicylzuur (Aspirine) carbasalaatcalcium; diclofenac; ibuprofen; naproxen; paracetamol; Middelen tegen hoest. noscapine hoestdrank/-tablet; tijm hoestdran
  4. Door de huid. Toedieningsvorm: pleister (bijv. morfinepleister, nicotinepleister) Parenteraal (buiten maagdarmkanaal om) Via injectie. Toedieningsvormen: subcutaan (onder de huid), intraveneus (in ader), intramusculair (in de spier) Indicatie. Reden van gebruik
  5. Het middel mag NIET nagemaakt worden. Het middel wordt dus door slechts één producent, één bron( = source) op de markt gebracht, vandaar: single-source. Voorbeeld: stofnaam rosuvastatine, merknaam Crestor. Fabrikant Astra Zeneca heeft tot 2016 het patent erop. Dit mag dus niet nagemaakt worden, duur

  1. Opiumwet. De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden. Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel
  2. Bevoegd zijn een arts, tandarts of verloskundige (een verloskundige mag UR-geneesmiddelen voorschrijven als het handelingen betreft op het gebied van hun deskundigheid). Het leveren van een anonieme voorraad van geneesmiddelen voor onderzoek aan een onderzoeker is niet toegestaan
  3. Voorbeelden zijn antibiotica (doden bacteriën), antivirale middelen (doden virussen), antimycotica (doden schimmels), antiparasitaire middelen (doden parasieten zoals malaria), antitumorale middelen (doden kankercellen)
  4. ur. ur afkorting uitsluitend op doktersrecept verkrijgbaar geneeskunde Voorbeeld: `U kunt dit middel niet zomaar halen bij de drogist, het is als UR aangemerkt.` Spreekwoorden en zegswijzen• in een ge ur van heiligheid (=uiterst godvruchtig) Naar d... Gevonden op https://www.woorden.org/woord/ur
  5. Eén van de voorbeelden van een herroepen gerandomiseerd onderzoek was de gerapporteerde hogere mortaliteit bij gebruikers van orale antidiabetica.13 Een belangrijk nadeel van middelen die niet meer zijn gepatenteerd, (UR) geneesmiddelen in 1995 in werking zou treden

wetten.nl - Regeling - Geneesmiddelenwet - BWBR002150

Naast een sterk en breed portfolio van receptplichtige en ziekenhuismedicijnen heeft Sandoz ook een reeks vrij verkrijgbare middelen die men direct bij de apotheek kan kopen Voorbeeld: Bij metformine A10BA02 en glibenclamide A10BB01 zijn de eerste 3 posities A10 gemeenschappelijk, waardoor deze als één geneesmiddel worden gerekend. Polyfarmacie De Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) polyfarmacie bij ouderen hanteert de volgende definitie voor polyfarmacie: polyfarmacie is het gebruik van ≥5 geneesmiddelen op ATC3-niveau die chronisch gebruikt worden door een patiënt Apothekers mogen geneesmiddelen die onder het lichte regiem van de Opiumwet vallen afhandelen als een UR-middel. Hiertoe behoren de jaarlijks miljoenen keren verstrekte benzodiazepines. Flunitrazepam is daarop een uitzondering: het is de enige benzodiazepine die volledig onder de Opiumwet valt Voorbeelden van taken zijn consulten van kwetsbare ouderen met delier of dementie, nazorg bij een delierpoli, palliatieve zorg of visites in een verpleeghuis. Verpleegkundig Specialist preventieve zorg werkt in een ziekenhuis, 1e lijn en de jeugdgezondheidszorg Voorbeelden van zelfzorggeneesmiddelen in de algemene verkoop zijn nicotinepleisters en -kauwgom, Vooral bij kalkmiddelen (1,4 miljoen) en antihistaminica (2,7 miljoen) ligt het aantal verstrekkingen van UR-geneesmiddelen een veelvoud hoger dan van de middelen met zelfzorgstatus

Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken Rb Den Haag 04-11-2009, LJN BK1930 Rb Utrecht 25-04-2008, LJN BD0580 Rb Rotterdam 23-02-2010, LJN BL5998 Rb Utrecht 25-05-2011, LJN BQ738 De betekenis van UR-geneesmiddel vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van UR-geneesmiddel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken U mag onder voorwaarden reclame maken voor geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn zonder recept (zelfzorggeneesmiddelen). In de reclame moet duidelijk zijn dat het om geneesmiddelen gaat. Ook moet er een gebruiksaanwijzing in de reclame staan. U mag de reclame niet op kinderen richten. Verder mag de reclame niet suggereren dat het geneesmiddel.

Zelfzorgmiddelen — KNMP

voorschrijven van UR -geneesmiddelen Ten aanzien van de voorbehouden handelingen worden twee soorten bevoegdheden on derscheiden: 1. beroepsbeoefenaren die zelfstandig bevoegd zijn om in de Wet BIG aangegeven voorbehouden handelingen uit te voeren (artsen, tandartsen en verloskundigen) e delegeren en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen te kunnen indiceren en uitvoeren, zijn door VSen en PAs in hoge mate benut, waardoor de maatregel effectief is gebleken. > YX @ Zorgprocessen met voorbehouden handelingen zijn efficiënter ingericht en de zorg wordt door de hiertoe geschikte professiona De UR- en de UAstatus bestonden in feite al onder de WOG; de afleverstatussen UAD en AV zijn nieuw. 65 Het CBG moet ten minste één keer per jaar van elke categorie geneesmiddelen een aparte lijst samenstellen en bekendmaken. 66 Hieronder per categorie een korte toelichting: - UR-geneesmiddelen: 67 dit zijn geneesmiddelen die uitsluitend op recept ter hand mogen worden gesteld door.

Het papieren geneesmiddelenvoorschrift - RIZIV

Wie mogen geneesmiddelen voorschrijven? KNM

Overtreding van het verbod om zonder daartoe bevoegd te zijn UR-geneesmiddelen of UA-geneesmiddelen te koop aan te bieden, te verkopen of ter hand te stellen. DB. € 150.000,00 *** 61, lid 2. Overtreding van het verbod om zonder daartoe bevoegd te zijn geneesmiddelen voor onderzoek ter hand te stellen. DB. € 150.000,00 *** 61, lid Voorbeelden van dit beleid zijn het toekennen van gelimiteerde tot brede zelfstandige bevoegdheden voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen en het creëren van randvoorwaarden voor instroom in de opleidingen door middel van subsidies of beurzen

Voorbeelden zijn kleine heelkundige handelingen, het toedienen van injecties en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) heeft van 2012 tot 2014 onderzocht hoe de rol van VS'en en PA's in de dagelijkse zorgpraktijk in de tweede- en derdelijnszorg vorm krijgt.1 interviews komen ook voorbeelden naar voren van een 'aanprijzend karakter van de uiting', zoals reclame zich volgens de richtlijn 'Onderscheid reclame en informatie' van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) kenmerkt. Praktijkondersteuners ontvangen dus waarschijnlijk niet alleen informatie over maar ook reclame voor UR-geneesmiddelen. lijsten met (UR-)geneesmiddelen (ook wel incorrect een formularium genoemd) of het voorschrijven van de verpleegkundig specialist buiten het deskundigheidsgebied. Daarnaast worden diverse goede voorbeelden in ziekenhuizen gezien. Hierbij worden diverse succesfactoren onderscheiden Leidraad informatie UR-geneesmiddelen. Na een halfjaar van wennen is op 1 april 2011 de nieuwe Leidraad informatie UR-geneesmiddelen van kracht geworden voor alle medicijnen die Uitsluitend op Recept verkrijgbaar zijn.1 Deze leidraad stelt eisen aan de informatievoorziening over geneesmiddelen om reclame richting publiek te voorkomen Er zijn specifieke regels voor geneesmiddelen die gebruikt worden in klinisch onderzoek. Bijvoorbeeld aan het etiket, de aflevering en de terhandstelling. Op de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) website staat een overzicht. We hebben één voorbeeld hieronder uitgelicht wat interessant kan zijn voor ACRON leden als het gaat om de terhandstelling van een geneesmiddel voor onderzoek [

UAD Geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij

Er bestaan 7 verschillende vergoedingscategorieën. Categorie A: voor levensnoodzakelijke specialiteiten, dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes (suikerziekte) of kanker. Categorie B: voor therapeutisch belangrijke farmaceutische specialiteiten, dit zijn bijvoorbeeld de antihypertensiva Voorbeelden zijn: - heelkundige handelingen; - verloskundige handelingen; - puncties; - katheterisaties; - en het voorschijven van UR-geneesmiddelen. Gynaecologen en verloskundigen hebben een . zelfstandige bevoegdheid. tot het verrichten van de aan hen voorbehouden handelingen en beslissen hiertoe zelf binnen het kader van het. Voorbeelden van chronische ziektes is de ziekte van Parkinson, COPD, nier- of hartfalen, reuma of kanker. Werkzaamheden van een verpleegkundig specialist chronische zorg Als verpleegkundig specialist chronische zorg focus je je op medische en verpleegkundige zorg bij chronische zorgvragen, gericht op het optimaliseren van therapietrouw, zelfmanagement en de kwaliteit van het leven

Voorschrijven door verpleegkundigen KNM

Nr. 5 VERSLAG. Vastgesteld 30 januari 2017. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering. ons voorbeeld van een transparantieregeling te volgen. Dat is een mooi succes, waar we trots op zijn. Met de inwerkingtreding van de Leidraad informatie UR-geneesmiddelen per april 2011 heeft de CGR bewezen dat met het instrument van zelfregulering snel kan worden ingespeeld op maatschappelijk

Zelfzorgmedicijn - Wikipedi

UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de Geneesmiddelenwet of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is, en op de ziektekosten- Voorbeelden van die additionele handelingen zijn het geven van gebruiksinstructies e Geneesmiddel 1) Artsenij 2) Artsenijmiddel 3) Aspirine 4) Drankje 5) Farmacon 6) Geneeskrachtig preparaat 7) Medicament 8) Medicijn 9) Middel 10) Obat (ind.) 11) Recept 12) Remedie 13) Wonderoli Verslag schriftelijk overleg over ontwerp-regeling tot het stellen van nadere regels over de indeling van zelfzorggeneesmiddelen - Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet - Hoofdinhoud. Dit verslag van een schriftelijk overleg is onder nr. 98 toegevoegd aan wetsvoorstel 29359 - Vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet i Het verzoek heeft betrekking op activiteiten (publicitaire uitingen inzake UR geneesmiddelen) van de zijde van [X] die door het bestuur - in elk geval voor een deel daarbij enkele concrete voorbeelden die volgens haar relevant zijn, zoals verkoop- en prijslijsten vergelijkbaar met de door haar gebruikte assortimentslijst Helaas staat het internet vol met voorbeelden van mensen die pretenderen anderen te kunnen genezen, vaak zonder BIG-registratie. Neem bijvoorbeeld weer de Haagse borstendokter, die zijn patiënten vertelde dat hij superberoemd was in Amerika, terwijl hij uiteindelijk 121 vrouwen ernstig heeft verminkt

Geneesmiddelen, single-source en multi-source, wat is het

BIG-register￿van￿verpleegkundigen￿die￿bevoegd￿zijn￿UR-geneesmiddelen￿voor￿te￿schrijven￿(32196); - het￿wetsvoorstel￿Wijziging￿van￿de￿Wet￿op￿de￿beroepen in￿de￿individuele￿gezondheidszorg￿onder￿andere￿in￿ver-band￿met￿de￿opneming￿van￿de￿mogelijkheid￿tot￿taakher-schikking￿(32261) Bevoegdheden Physician Assistant. Bij taakherschikking worden taken en bijbehorende bevoegdheden tussen beroepsgroepen, waaronder de geneeskundig arts en de physician assistant (PA) herverdeeld. Diverse wet- en regelgeving zijn in Nederland aangepast om taakherschikking mogelijk te maken en de bevoegdheden en bijbehorende verantwoordelijkheden toe te kennen aan de zorgprofessional die de. Verpleegtechnische handelingen niveau 4 maakt deel uit van de serie Traject V&V Voorbeelden zijn ibuprofen, naproxen en diclofenac. NSAID's zijn vooral werkzaam bij ontstekingen van het bewegingsapparaat, acute rugpijn, nierkolieken of pijn veroorzaakt door een acuut letsel. De ongewenste effecten van NSAID's zijn echter frequent en mogelijk ernstig, vooral bij ouderen en mensen die ooit een maagzweer hebben geha

schrijven van UR-geneesmiddelen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een bachelorverpleegkundige op eigen indicatie vaststelt of een zorg-vrager een bepaald medicijn nodig heeft. Onderscheid in deskundigheid De bachelorverpleegkundige De gezamenlijke hbo-v opleidingen hebben begin 2015 een nieuw oplei-dingsplan3 ontwikkeld voor de toe UR-geneesmiddelen = Uitsluitend Recept- geneesmiddelen= : * Stoffen die bij ondeskundig gebruik levensgevaarlijk kunnen zijn, mogen uitsluitend op medisch advies worden gebruikt. Dit heeft de overheid bepaald. - In ons voorbeeld is de stofnaam acetylsalicylzuur Voorbeeld intercollegiale toetsing van UR-geneesmiddelen is een voorbehouden handeling die tot de zelfstandige bevoegdheden van de regieverpleegkundige zal gaan behoren. In het kader van deze ontwikkelingen zal het KCv de voorwaarden voor registratie in he koepelorganisatie KNMP dat andere apotheken dit voorbeeld volgen. Ik kan me ook voorstellen dat fabrikanten, groothandels en apothekers daarnaast nog andere pragmatische manieren vinden om mensen te attenderen op het terugbrengen van overgebleven medicijnen. Ik zal dat bij betrokken partijen aankaarten

Voorschrijven UR-geneesmiddelen De verpleegkundig specialist (VS) chronische zorg bij somatische aandoeningen is zelfstandig bevoegd bijlage wordt een voorbeeld gegeven op welke wijze de zorginstelling de bekwaamheid van de medewerkers in beeld kan brengen elektronconvulsieve therapie, steenvergruizing, kunstmatige fertilisatie en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. Artsen, tandartsen en verloskundigen zijn zelfstandig bevoegd om de voorbehouden handelingen uit te voeren. Bevoegdheid en bekwaamheid Een logopedist is niet zelfstandig bevoegd om deze handelingen uit te voeren. De wet BIG voorzie Dit medicijn is een opiaat-agonist die de opiaat-receptoren in de hersenen stimuleert en daarom een sterk pijnstillende (= analgetische) werking heeft. De werking begint na 30-60 minuten, is na 90-120 minuten maximaal en duurt 4-6 uur. Bij verslaafden is de werkingsduur 22-48 uur Van de 32 websites betreft UR-geneesmiddelen zijn 23 in strijd met de CGR-richtlijnen en/of Geneesmiddelenwet. Bij 7 websites is geen printbare vragenlijsten voor de huisarts zijn hier een voorbeeld van. Maar ook zelftests, waarmee je in een minuut advies krijgt of een diagnose. Al deze zaken dienen het doel van afzenders Inleiding Het beroep van praktijkondersteuner is betrekkelijk nieuw en er is weinig bekend over de contacten die praktijkondersteuners hebben met de farmaceutische industrie. Gezonde scepsis, een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM, tot voor kort DGV), heeft als doel om medisch farmaceutische zorgverleners te informeren over bestaande en nieuwe.

Opiumwet — KNMP.n

14. voorschrijven van Uitsluitend op Recept (UR) geneesmiddelen . (1996) heeft hieraan toegevoegd: voorbeelden heelkundige handelingen zijn grote en kleine chirurgie, het nemen van biopsieën en het verrichten van curettages. Onder heelkundige handelingen vallen niet: ingrepen waarbij het weefsel zich direct na de ingreep weer herstelt, zoal 3 REGLEMENT ARMACIE 1. ALGEMEEN Dit Reglement Farmacie (hierna: 'Reglement') is een uitwerking van de polisvoorwaarden van DSW Zorgverzekeraar voor wat betreft aanspraak op farmaceutische zorg, zoals deze geldt vanaf 1 januari 2021 Onderzoekers hebben een lijst opgesteld met voorbeelden: insuline voor de behandeling van diabetes mellitus, neostigmine voor myasthenia gravis, ether voor anesthesie en defibrilleren voor ventrikelfibrilleren.44 Er moet echter wel aan een aantal criteria worden voldaan alvorens gerandomiseerd onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht om conclusies te trekken Voorbeelden van de interventies zijn: Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (pakketten met varianten), Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Hierbij integreert de VS GGZ medisch-psychiatrische behandelvormen zoals het voorschrijven van UR-geneesmiddelen en ook psychotherapeutische behandelvormen Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn het uitvoeren van kleine dermatochirurgische handelingen en het geven van injecties. Binnen de wet BIG mogen nu ook drie groepen verpleegkundigen mogen zelfstandig UR geneesmiddelen voorschrijven. Dit zijn de diabetes,.

• voorschrijven van UR geneesmiddelen (geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn). De beschreven categorieën kunnen nog nader worden uitgewerkt. Als voorbeeld nemen we de. Een voorbeeld van een zaak waarbij de klacht gegrond werd verklaard zonder dat een maatregel werd opgelegd, Voorschrijven UR-geneesmiddelen. Ten aanzien van de voorbehouden handeling «voorschrijven van UR-geneesmiddelen» (artikel 36, veertiende lid, Wet BIG) is een nadere toelichting noodzakelijk Officiële titel: Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-geneesmiddelen voor te schrijven (32196) en het. voorschrijven van UR-geneesmiddelen (uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen) toegevoegd. Contrastmiddelen en radiofarmaca vallen onder de Geneesmiddelenwet. Zoals uit het systeem van de voorbehouden handelingen afgeleid zou kunnen worden, zou deze bevoegdheid ook opge-dragen kunnen worden aan de MBB'er D. Voorschrijven van UR geneesmiddelen binnen een specifieke setting. V&VN weet zich hierbij o.a. gesteund door het advies wat Prof. Dr. Marieke Schuurmans heeft uitgebracht aan de VWS. Handeling a, b en c zijn ook genoemd in het advies van Prof. Dr. Marieke Schuurmans. Vanuit de stuurgroep heeft handeling c steun

recept(UR-)geneesmiddelen. Voor-heen werd de apotheker alleen voor deze prestatie beloond. Nu zijn er dus meerdere aspecten waar de apotheker vergoeding voor krijgt. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld medica-tiebeoordeling van chronisch genees-middelgebruik of advies geven over ziekterisico bij reizen. Samen met d Voorbeeld niet preferent middel i.c.m. eigen risico Geneesmiddel 'TABLET' is bij zorgverzekeraar Y géén preferent middel en kost € 9,50. Het geneesmiddel moet in zijn geheel door de verzekerde zelf worden betaald. Er wordt niets van het eigen risico van de verzekerde ingehouden.--Medische Noodzaak? De NZa heeft er niet van gehoord Van de UR-geneesmiddelen wijzigen 12,8 voorschriften per apotheek per dag. De meerderheid van de wijzigingen (78,1%) betrof onduidelijkheden en onvolledig- Voorbeelden van categorie B zijn te korte kuren urineweg-infecties, veel over- en onderdoseringen van antibiotica en intole Populaire studieboeken voor Economie en Bedrijf. Algemene economie en bedrijfsomgeving W. Hulleman, A.J. Marijs. Basisboek Bedrijfseconomie R. Brouwers, W. Koetzier. Bedrijfskunde integraal P. Thuis, R. Stuive. Business Model Generatie A. Osterwalder, Y. Pigneur. De kern van de administratieve organisatie Mark Paur, Toine van Boxel. Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management.

Voor u als apotheekhoudende huisartsen en voor apothekers wordt de farmaceutische zorg via een prestatiebekostiging gefinancierd. De NZa definieert hiervoor prestaties, die als basis dienen voor de onderhandeling over de contracten tussen zorgverzekeraars en farmaceutische zorgverleners. De NZa stelt dus geen tarieven vast voor deze prestaties *voorbeeld: anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek, etc. Klik of tik om tekst in te voeren. Welke EPA's zijn van toepassing binnen het gekozen expertisegebied waarbinnen de . PA. de zorgactiviteiten uitvoert? *voorbeeld: Uitvoeren van een herhaalconsult in het kader van Alzheimer of Vasculaire dementie. Klik of tik om tekst in te voeren De prestaties staan beschreven in de beleidsregel farmaceutische zorg, waarmee de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nu heeft ingestemd. Vanaf januari is dus niet langer het geneesmiddel het uitgangspunt van de betaling. Vertegenwoordigers van diverse partijen uit het veld hebben 2,5 jaar gewerkt aan de totstandkoming van de prestaties Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Geneesmiddelen voor onderzoek Geneesmiddelen Inspectie

Schimpie Een voorbeeld dat veel mensen nog scherp op het netvlies hebben is 'Schimpie', een televi- siecampagne van Novartis die in 2000 startte. De nieuwe Leidraad in- formatie UR-geneesmiddelen van de CGR geeft Figuur 17 meer duidelijkheid Bepaalde geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar: de zogenoemde UR-geneesmiddelen. In de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bepaald welke beroepsbeoefenaren bevoegd zijn om recepten voor UR-geneesmiddelen voor te schrijven UR-geneesmiddel: een geneesmiddel dat uitsluitend op recept ter hand mag worden gesteld; s.1 Een voorbeeld van een dergelijk besluit in de mondzorg is het eerder besproken 'Besluit Functionele zelfstandigheid' (1997d). Taakherschikking werd mogelijk gemaakt door de Wet BIG. Het werd overheidsbeleid om daarmee een dreigend groot tekort aan academisch gevormde zorgverleners te voorkomen zonder een aanmerkelijk groter aantal opleidingsplaatsen te creëren voor academisch opgeleide.

Antibiotic Stewardship strijdt tegen superbugs + TP Kennistoets. Hubert Bruins. Saskia Leidelmeyer. Het terugdringen van antibiotica-resistentie en de verspreiding van resistente bacteriën vergt een gezamenlijke aanpak van overheden, stakeholders en de farmaceutische industrie, maar ook die van artsen, tandartsen en dierenartsen InleidingDit Beroepsprofiel verpleegkundig specialist is, samen met het Beroepsprofiel verpleeg-kundige en het Beroepsprofiel zorgkundige, een van de resultaten van Verpleegkundigen& Verzorgenden 2020 (V&V 2020), het project waarmee de beroepsgroepen zich voorbe-reiden op de toekomst.De verpleegkundig specialist is een nieuw niveau van. Kan de minister dit met concrete voorbeelden duidelijk maken? Wat betekent deze wetswijziging voor deze groep mensen? Voorzitter. In de voorbereiding van de behandeling van deze wet heeft de SP zorgen geuit over de wijziging met betrekking tot UR-geneesmiddelen kwaliteitsverbetering voor patiënten (CGR voorbeeld: sponsoren van laptop waarmee jonge kankerpatiëntjes met thuis en o.a. lotgenoten kunnen communiceren mag). C: Geen (volledige) reguliere financiering; Sponsorbedrag mag niet tot besparingen leiden als er volledige financiering bestaat voor zaken of voor arbeidsplaatsen Start studying Darmproblemen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit

Medicijnen delenPlanten en geneesmiddelen samenvatting - StudeerSnelVijf trends op geneesmiddelgebied — KNMPPPT - biotechnologie PowerPoint Presentation - ID:2079475De rol van cytochroom-P450-enzymen bijzelfmedicatieGeneesmiddelen – SimptoSchema van de medicatie die je moet leren en deKlinisch belangrijke geneesmiddeleninteractiesGeneesmiddelen in het milieu - Rijksinstituut voorBoek: Toegepaste geneesmiddelenkennis - Geschreven door M